Transport i montaż

Montaż szamba  betonowego odbywa się:

w przygotowanym wykopie, w suchym terenie można połączyć pokrywę na piankę montażową, zaś w mokrym terenie łączenie pokrywa odbywa się na klej mrozoodporny.

  • Istnieje także możliwość zamontowania przegrody 
  • Własny transportu HDS na terenie całego kraju pozwala na zaqgwarantowanie konkurencyjnej  ceny dostaw.
  • W sprzedaży też bezprzewodowe czujniki napełniania szamba oraz włazy żeliwne (+150zl).

Instrukcja montażu zbiornika betonowego bezodpływowego typu „szambet”.

Lokalizacja

Ważnym aspektem lokalizacji zbiornika jest odległość od obsługiwanego budynku – powinna być jak najmniejsza, gdyż przy dystansach powyżej 20 m istnieje ryzyko oziębiania ścieków i odkładania się tłuszczu na ściankach rury doprowadzającej ścieki, co może skutkować zmniejszeniem światła przepływu w rurze. Jeśli odległość zbiornika bezodpływowego od domu jest duża, zaleca się izolację termiczną przyłącza kanalizacyjnego (można zastosować obsypkę z żużla lub innego materiału izolacyjnego). Zbiornik bezodpływowy powinien być montowany w miejscach łatwego dostępu dla taboru asenizacyjnego.
Położenie zbiornika betonowego bezodpływowego względem obiektów topograficznych oraz granic działki powinno spełniać wymagania określone prawem.

  • Odległość zbiornika bezodpływowego od ujęcia wody pitnej (studni) to minimum 15 m,
  • Zalecamy montaż przykanalika doprowadzającego ścieki budynku do zbiornika z 2% - 3% spadkiem
  • Minimalna odległość zbiornika od granicy działki lub najbliższej drogi to 2 m
  • Minimalna odległość od rurociągów z gazem lub wodą to 1,5 m, a od przewodów elektrycznych 0,8 m.
  • W warunkach Aprobaty Technicznej został określony dopuszczalny nacisk gruntu, dlatego grubość warstwy gruntu nad zbiornikiem nie może przekraczać 1,2m. Jeśli zachodzi konieczność głębszego posadowienia zbiornika, firma PPHUT „DZIURZYŃSKI” na wniosek klienta (odpłatnie) wprowadza odpowiednie wzmocnienia konstrukcji, umożliwiające zwiększenie dozwolonego nacisku.

Posadowienie zbiornika betonowego bezodpływowego oraz zalecenia po montażowe

Przed przystąpieniem do czynności montażowych należy koniecznie zapoznać się z treścią instrukcji montażu.

Zbiornik bezodpływowy powinien być usytuowany na trwałym, wykluczającym jego osiadanie podłożu w miejscu nienarażonym na znaczne obciążenia (pod ciągami jezdnymi itp.) Właz rewizyjny powinien wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępny w stopniu umożliwiającym dojazd i obsługę techniczną taboru asenizacyjnego. Zbiornik bezodpływowy naszej produkcji może być montowany na głębokości maksymalnie 1,2 m (bez zastosowania dodatkowych wzmocnień). Miejsce planowanego montażu szamba należy oznaczyć i usunąć z niego wszystkie przeszkody, które mogą być przyczyną ewentualnych problemów w dalszych etapach instalacji.
Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika należy wykonać szeroko przestrzenny wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie przykanalika doprowadzającego ścieki z budynku z jego króćcem wlotowym, wymagany spadek to 2,5% (różnica poziomów: 2,5 cm na długości 1 mb). Realizując wykop w gruntach o obniżonej spoistości należy zabezpieczać jego boki przed osuwaniem się gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunków zabezpieczających).W czasie kopania powinno się systematycznie kontrolować głębokość wykopu aż do osiągnięcia oczekiwanej rzędnej (z uwzględnieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy właściwą rzędną głębokości można przystąpić do wyrównania dna wykopu i wyłożenia go 10-centymetrową warstwą podsypki piaskowej!

Przed rozpoczęciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest wlanie do zbiornika niewielkiej ilości wody w celu jego dociążenia.
Teraz można przystąpić do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypełnianie przestrzeni między jego korpusem a ścianą wykopu. Jako zasypki używamy gruntu rodzimego zwracając szczególną uwagę, aby nie było w nim dużych kamieni i brył, z wyjątkiem kilku przypadków: gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika należy wymienić grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek żółty.

Do zasypania zbiornika powinna być użyta łyżka kopiąca koparki gdyż łyżką ładującą można uszkodzić ścianę zbiornika. Nie należy także najeżdżać na zbiornik koparką do czasu naturalnego ułożenia (zagęszczenia) się ziemi wokół zbiornika.
Zasypywanie należy kontynuować do osiągnięcia wysokości górnej granicy części zbiornika. W tej fazie montażu wyregulować wysokość włazu w taki sposób, aby ich pokrywy znajdowały się na wysokości 7-10 cm ponad poziomem gruntu. Dalsze zasypywanie należy wykonać po zaschnięciu spoiny łączącej zbiornik i płytę tj. po ok. 12 godz.! Po tym czasie spoina zbiornika z pokrywą oraz kominem z pokrywą powinna być dodatkowo zabezpieczona klejem lub innym środkiem uszczelniającym w celu uniknięcia przeciekania wód gruntowych do zbiornika.

Podłączenie zbiornika do kanalizacji powinna wykonać osoba do tego wykwalifikowana, gdyż ważnym elementem jest dokładne uszczelnienie rury w otworze zbiornika.

Nie zastosowanie się do w/w zaleceń skutkuje utratą gwarancji oraz nie uwzględnieniem reklamacji.

transport łaczony - niskie koszty dostawy!

aprobata ITB,  atest i zaświadczenie o jakości.